A weblap jogi közleménye és szolgáltatási feltételei

Készült/frissítve: 2016. november 1.
1. Hatálya

1.1. A weblap tulajdonosa és üzemeltetője Az internetes oldalak (továbbiakban: "Weblap") tulajdonosa és üzemeltetője az OK-TAT-60 Oktatást Szervező és Szolgáltató Kft. (a Heves megyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 10-09-023720 cégjegyzékszámon nyilvántartott gazdasági társaság, székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.), a továbbiakban: "OK-TAT-60 Kft.").

1.2. A Felhasználó Az OK-TAT-60 Kft. által üzemeltetett Weblap használatának feltétele, hogy az azt látogatók, azaz az Interneten böngészők, vagy akár az OK-TAT-60 Kft. megrendelői (továbbiakban: felhasználó, böngésző, megrendelő együttesen: "Felhasználó") elfogadják a jelen dokumentumban (továbbiakban: "Szolgáltatási Feltételekben") szabályozottakat. A Felhasználó az OK-TAT-60 Kft. által üzemeltetett Weblapra történő belépéssel, illetve a Weblapon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Szolgáltatási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.3. A Weblap Jelen Jogi Közlemény hatálya alá tartozik valamennyi, az OK-TAT-60 Kft. által, illetve az OK-TAT-60 Kft. javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett Weblap. A Weblapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Az OK-TAT-60 Kft. azonban a Weblap, azok aloldalai, illetve az onnan elérhető egyes szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt az OK-TAT-60 Kft. tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezeléshez szükséges előzetes hozzájárulásukat.

2. A weblap használati feltételei

A Felhasználók a Weblapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. E felhasználás főbb feltételei a következők:

  • Bárki használhat a Weblapra, azaz az OK-TAT-60 Kft. oldalaira mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen Szolgáltatási Feltételek 3. pontjában meghatározott feltételeket.
  • Tilos az OK-TAT-60 Kft.-vel való kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.
  • A Felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a Weblappal összefüggésben vagy azzal kapcsolatosan, különösen nem az OK-TAT-60 Kft. szolgáltatásairól. Az OK-TAT-60 Kft. logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

3. A weblap tartalma és az azon lévő szellemi tulajdonjog

Az OK-TAT-60 Kft. Weblapjának arculata, tartalmának meghatározása, összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban együttesen: "Tartalom") egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására az OK-TAT-60 Kft. kizárólagosan jogosult. A szerzői jog jogosultja az OK-TAT-60 Kft., ezért kizárólag az OK-TAT-60 Kft. jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére. Az OK-TAT-60 Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy annak bármely részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha az OK-TAT-60 Kft. kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését, valamint a Tartalom az OK-TAT-60 Kft. előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további Internetes felhasználása, forgalmazása. Az OK-TAT-60 Kft. azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók saját, személyes használatra a Weblap, vagy annak részei kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák. Az OK-TAT-60 Kft. a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja. (Amennyiben a Felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld az OK-TAT-60 Kft.-nek a Weblapon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra az OK-TAT-60 Kft. ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen. Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat küldhet az OK-TAT-60 Kft. számára, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal megfelelően rendelkezik.)

4. Az OK-TAT-60 Kft. felelőssége

Az OK-TAT-60 Kft. a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon az OK-TAT-60 Kft-től független változtatás is történhet – teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom megbízhatósága érdekében.

A Felhasználók a Weblapot kizárólag saját felelősségükre használják, és az OK-TAT-60 Kft. nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Weblap használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye. Az OK-TAT-60 Kft. a saját Weblapjáról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyez el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az OK-TAT-60 Kft. nem felelős a Weblap használatának következményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

5. A weblap adatbiztonsága

Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Weblap biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

  • nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult;
  • tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság ellenőrző intézkedéseit;
  • tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weblapon, a Weblap túlterhelése [overloading], "elárasztása" [flooding], "spamelése", levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy "összeomlasztása" [crashing]);
  • nem megengedett nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/ vagy hirdetését is.

5.1. Személyes adatok kezelése

5.2. Általános rendelkezések Az OK-TAT-60 Kft. a Weblap működtetése, illetve a Weblapról elérhető egyes szolgáltatások nyújtása során kötelezettséget vállal a hatályos jogszabályi rendelkezések betartására, különös figyelemmel • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."),

  • az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során alkalmazandó 1998. évi VI. törvény,
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény ("Eht."), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény ("Ekertv.") rendelkezéseire,
  • illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a témára vonatkozó ajánlásaira. Az OK-TAT-60 Kft. betartja a vonatkozó európai uniós jogi aktusokat is, így különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvet, amennyiben ezek közvetlenül alkalmazandóak.
5.3. Felhasználó tájékoztatása Az OK-TAT-60 Kft. a jelen Szolgáltatási Feltételekkel részletesen és egyértelműen tájékoztatja a Felhasználókat a Weblap, illetve a Weblapról elérhető egyes szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tényekről, így többek között az adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatfajtákról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről, valamint arról, hogy az adatkezelés kötelező vagy hozzájáruláson alapul. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelésről való tájékoztatásnak minősül a fenti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatala is. Az OK-TAT-60 Kft. től szolgáltatást igénybe vevő Megrendelők személyes adatainak a kezelésére vonatkozóan az OK-TAT-60 Kft. Adatkezelési Tájékoztatója ad részletes iránymutatást.

6. Weblap használatával kapcsolatos rendelkezések

6.1. Az oktat60.hu weboldal cookie kezelése A Felhasználó által megismert adatkezelési hozzájárulás esetén az OK-TAT-60 Kft. a Weblap használatakor, egyedi azonosítót, ún. információs fájlokat, úgynevezett sütit (cookie-t) helyezhet el a Felhasználók számítógépén, illetve számítógépén. A Cookie-k nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé, könnyebben kezelhetővé tételéhez. A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba helyezett termékeket vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat). Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként). Az állandó sütit (cookie-t) a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes süti (cookie) azonban a böngésző becsukásával automatikusan törlődik. A sütik (cookie-k) általi adatkezelés célja lehet továbbá anonimizált látogatottsági információk gyűjtése. Az OKTAT- 60 Kft. a süti (cookie) elhelyezése által kezelt adatokat anonimizált formában harmadik fél számára átadhatja. Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez a Felhasználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. Amennyiben a süti (cookie) nem ideiglenes jelleggel kerül elhelyezésére, az adatokat az OK-TAT-60 Kft. 90 napig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja a fenti módon.

6.2. Süti (cookie) használat A weblapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords hirdetési rendszerén keresztül történik. A Google részese az ún. Safe Harbor programnak, amely révén az általuk végzett adatfeldolgozást olyannak kell tekinteni, amely tekintetében a személyes adatok megfelelő védelmi szintje biztosított. A Google által biztosított cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) Segítség: Google | Mozilla | Internet Explorer

6.3. Összesített, anonimizált adatok kezelése Az OK-TAT-60 Kft. tárhelyszolgáltatójának szerverei a Weblap mindegyik hozzáférési szintjén automatikusan regisztrálják (naplózzák) a Felhasználók IP-címét, a felhasznált operációs rendszer és böngészőprogram típusát, a látogatott oldalak URL címét, a látogatás idejét. Ezeket az adatokat az OK-TAT-60 Kft. kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeli a Weblapon esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az OK-TAT-60 Kft. jogosult a fent hivatkozott adatokat összesített, anonimizált és feldolgozott formában hozzáférhetővé tenni harmadik szerződő felek számára, különösen a következő szolgáltatások igénybevétele során: Google Analytics, Google Adwords, Visual Website Optimizer.

7. A szolgáltatási feltételek módosítása

Az OK-TAT-60 Kft. bármikor módosíthatja a jelen Jogi Közleményben rögzített szolgáltatási feltételeket. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatási feltételek módosításai rá nézve minden esetben kötelezőek.

8. Regisztrációs feltételek

Amennyiben valamely Weblap látogatása vagy az arról elérhető szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött, a Felhasználó a Regisztráció kitöltésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szolgáltatási Feltételek mellett a regisztrációhoz kötött további szolgáltatás felhasználási feltételeit is.

A Felhasználó köteles: • a regisztráció során a valóságnak megfelelő, teljes információt közölni a Regisztrációs Adatlap kérdéseire vonatkozóan; • a regisztrációs adatokat változás esetén haladéktalanul megfelelően frissíteni, javítani. A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén az OK-TAT-60 Kft.-nek jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését a Weblaphoz vagy bármely szolgáltatáshoz.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását!
Jogi közlemény

Bezárás