A weblap jogi közleménye és szolgáltatási feltételei

Készült/frissítve: 2016. november 1.

1. Hatálya

1.1

A weblap tulajdonosa és üzemeltetője Az internetes oldalak (továbbiakban: "Weblap") tulajdonosa és üzemeltetője az OKTAT60 Kft. (a Heves vármegyei Bíróság, mint Cégbíróságon Cg. 10-09-023720 cégjegyzékszámon nyilvántartott gazdasági társaság, székhelye: 3000 Hatvan, Nagy Lajos király u. 9.), a továbbiakban: "OKTAT60 Kft.").

1.2

A Felhasználó Az OKTAT60 Kft. által üzemeltetett Weblap használatának feltétele, hogy az azt látogatók, azaz az Interneten böngészők, vagy akár az OKTAT60 Kft. megrendelői (továbbiakban: felhasználó, böngésző, megrendelő együttesen: "Felhasználó") elfogadják a jelen dokumentumban (továbbiakban: "Szolgáltatási Feltételekben") szabályozottakat. A Felhasználó az OKTAT60 Kft. által üzemeltetett Weblapra történő belépéssel, illetve a Weblapon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Szolgáltatási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.3

A Weblap Jelen Jogi Közlemény hatálya alá tartozik valamennyi, az OKTAT60 Kft. által, illetve az OKTAT60 Kft. javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett Weblap. A Weblapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Az OKTAT60 Kft. azonban a Weblap, azok aloldalai, illetve az onnan elérhető egyes szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt az OKTAT60 Kft. tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezeléshez szükséges előzetes hozzájárulásukat.

2. A weblap használati feltételei

A Felhasználók a Weblapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. E felhasználás főbb feltételei a következők:

Bárki használhat a Weblapra, azaz az OKTAT60 Kft. oldalaira mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen Szolgáltatási Feltételek 3. pontjában meghatározott feltételeket.

Tilos az OKTAT60 Kft.-vel való kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése. A Felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a Weblappal összefüggésben vagy azzal kapcsolatosan, különösen nem az OKTAT60 Kft. szolgáltatásairól. Az OKTAT60 Kft. logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

3. A weblap tartalma és az azon lévő szellemi tulajdonjog

Az OKTAT60 Kft. Weblapjának arculata, tartalmának meghatározása, összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban együttesen: "Tartalom") egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására az OKTAT60 Kft. kizárólagosan jogosult.

A szerzői jog jogosultja az OKTAT60 Kft., ezért kizárólag az OKTAT60 Kft. jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére. Az OKTAT60 Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy annak bármely részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha az OKTAT60 Kft. kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi.

Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését, valamint a Tartalom az OKTAT60 Kft. előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további Internetes felhasználása, forgalmazása.

Az OKTAT60 Kft. azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók saját, személyes használatra a Weblap, vagy annak részei kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák.

Az OKTAT60 Kft. a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja. (Amennyiben a Felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld az OKTAT60 Kft.-nek a Weblapon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra az OKTAT60 Kft. ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen.

Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat küldhet az OKTAT60 Kft. számára, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal megfelelően rendelkezik.)

4. Az OKTAT60 Kft. felelőssége

Az OKTAT60 Kft. a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon az OKTAT60 Kft-től független változtatás is történhet – teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom megbízhatósága érdekében.

A Felhasználók a Weblapot kizárólag saját felelősségükre használják, és az OKTAT60 Kft. nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Weblap használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye. Az OKTAT60 Kft. a saját Weblapjáról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyez el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az OKTAT60 Kft. nem felelős a Weblap használatának következményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

5. A weblap adatbiztonsága

Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Weblap biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

  • nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult; tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság ellenőrző intézkedéseit;
  • tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weblapon, a Weblap túlterhelése [overloading], "elárasztása" [flooding], "spamelése", levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy "összeomlasztása" [crashing]);
  • nem megengedett nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/ vagy hirdetését is.

5.1

Személyes adatok kezelése

5.2

Általános rendelkezések Az OKTAT60 Kft. a Weblap működtetése, illetve a Weblapról elérhető egyes szolgáltatások nyújtása során kötelezettséget vállal a hatályos jogszabályi rendelkezések betartására, különös figyelemmel

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.")
  • az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során alkalmazandó 1998. évi VI. törvény
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény ("Eht."), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény ("Ekertv.") rendelkezéseire
  • illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a témára vonatkozó ajánlásaira.

Az OKTAT60 Kft. betartja a vonatkozó európai uniós jogi aktusokat is, így különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvet, amennyiben ezek közvetlenül alkalmazandóak.

5.3

Felhasználó tájékoztatása Az OKTAT60 Kft. a jelen Szolgáltatási Feltételekkel részletesen és egyértelműen tájékoztatja a Felhasználókat a Weblap, illetve a Weblapról elérhető egyes szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tényekről, így többek között az adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatfajtákról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről, valamint arról, hogy az adatkezelés kötelező vagy hozzájáruláson alapul. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelésről való tájékoztatásnak minősül a fenti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatala is.

Az OKTAT60 Kft. től szolgáltatást igénybe vevő Megrendelők személyes adatainak a kezelésére vonatkozóan az OKTAT60 Kft. Adatkezelési Tájékoztatója ad részletes iránymutatást.

6. Weblap használatával kapcsolatos rendelkezések

6.1

Az oktat60.hu weboldal cookie kezelése A Felhasználó által megismert adatkezelési hozzájárulás esetén az OKTAT60 Kft. a Weblap használatakor, egyedi azonosítót, ún. információs fájlokat, úgynevezett sütit (cookie-t) helyezhet el a Felhasználók számítógépén, illetve számítógépén. A Cookie-k nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé, könnyebben kezelhetővé tételéhez. A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba helyezett termékeket vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat). Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként). Az állandó sütit (cookie-t) a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes süti (cookie) azonban a böngésző becsukásával automatikusan törlődik. A sütik (cookie-k) általi adatkezelés célja lehet továbbá anonimizált látogatottsági információk gyűjtése. Az OKTAT60 Kft. a süti (cookie) elhelyezése által kezelt adatokat anonimizált formában harmadik fél számára átadhatja. Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez a Felhasználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. Amennyiben a süti (cookie) nem ideiglenes jelleggel kerül elhelyezésére, az adatokat az OKTAT60 Kft. 90 napig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja a fenti módon.

6.2

Süti (cookie) használat A weblapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords hirdetési rendszerén keresztül történik. A Google részese az ún. Safe Harbor programnak, amely révén az általuk végzett adatfeldolgozást olyannak kell tekinteni, amely tekintetében a személyes adatok megfelelő védelmi szintje biztosított. A Google által biztosított cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

6.3

Összesített, anonimizált adatok kezelése Az OKTAT60 Kft. tárhelyszolgáltatójának szerverei a Weblap mindegyik hozzáférési szintjén automatikusan regisztrálják (naplózzák) a Felhasználók IP-címét, a felhasznált operációs rendszer és böngészőprogram típusát, a látogatott oldalak URL címét, a látogatás idejét. Ezeket az adatokat az OKTAT60 Kft. kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeli a Weblapon esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az OKTAT60 Kft. jogosult a fent hivatkozott adatokat összesített, anonimizált és feldolgozott formában hozzáférhetővé tenni harmadik szerződő felek számára, különösen a következő szolgáltatások igénybevétele során: Google Analytics, Google Adwords, Visual Website Optimizer.

7. A szolgáltatási feltételek módosítása

Az OKTAT60 Kft. bármikor módosíthatja a jelen Jogi Közleményben rögzített szolgáltatási feltételeket. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatási feltételek módosításai rá nézve minden esetben kötelezőek.

8. Regisztrációs feltételek

Amennyiben valamely Weblap látogatása vagy az arról elérhető szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött, a Felhasználó a Regisztráció kitöltésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szolgáltatási Feltételek mellett a regisztrációhoz kötött további szolgáltatás felhasználási feltételeit is.

A Felhasználó köteles

  • a regisztráció során a valóságnak megfelelő, teljes információt közölni a Regisztrációs Adatlap kérdéseire vonatkozóan
  • a regisztrációs adatokat változás esetén haladéktalanul megfelelően frissíteni, javítani

A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén az OKTAT60 Kft.-nek jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését a Weblaphoz vagy bármely szolgáltatáshoz.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram