45. év közösségben, a közösségért – Gáspár András Bajtársi Egyesület

Posted · Add Comment

2018. április 21.-én került sor a Gáspár András Bajtársi Egyesület megalakulásának 45. évfordulóját ünneplő eseményre. Ezen rendezvényen cégünk tulajdonosa, Szombati Lajos Úr BEOSZ Emlékérmet vehetett át Hazuga Károly nyugállományú altábornagytól, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnökétől. Cégünk tulajdonosának hatalmas eszmei értéket képvisel az említett kitüntetés és fontosnak tartja az Egyesület tevékenységét is, melynek munkásságára az alábbi összefoglalóval tekintünk vissza:


Céljaink és feladataink

A Gáspár András Bajtársi Egyesület fő célja, hogy megfelelő szervezeti keretet biztosítson a honvédelem és a rendvédelem ügye iránt elkötelezett személyek számára.

Célunk és fontos feladatunk, a nemzeti és helyi hagyományok ápolása, elődeink tetteinek, történelmünk eseményeinek tisztelete, emlékük megőrzése, ezzel együtt, határon is átnyúló kapcsolatokí keretében, névadónk Gáspár András, és vele az 1848-49-s szabadságharc emlékének ápolása.

Feladatunknak tekintjük, hogy megfelelő társadalmi és közösségi kapcsolatot teremtsünk a tagjaink számára. A generációs különbségek áthidalásával, célunk elősegíteni a különböző korosztályok együttműködését, az összegyűjtött tudás és tapasztalat hasznosítását a közösség érdekében.

Célunk tagjaink testületi kötődésének megőrzése, kapcsolat teremtése az egykori és a jelenlegi testületi tagok valamint a hozzájuk kapcsolódó szervezetek között. A testületi összetartozás mellett fontos feladatnak tekintjük a honvédelem és rendvédelem ügye iránt elkötelezett „civil” személyek bevonását az egyesület munkájába ezzel is színesítve tevékenységünket, és szélesítve társadalmi bázisunkat.

Kulturális és szabadidős programok szervezésével célunk, a közösségünk összetartozásának kiépítése és erősítése, és minél szélesebb körű társadalmi bázis megteremtése.

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége alapító tagjaként tevékenyen veszünk részt a az országos szervezet, és az Észak-Magyarországi Régió munkájában.

Hatvan város szerves részeként igyekszünk hasznosítani a tagjaink sorában felhalmozódott szellemi, kapcsolati és egyéb potenciált. Lehetőségeink szerinti mértékben, próbálunk bekapcsolódni a témakörhöz kapcsolódó, városi rendezvények végrehajtásába, segíteni azok minél színvonalasabb lebonyolítását.

Tagjaink sorában többen vannak előrehaladott korban, és néhányuknál jelentkeznek egészségügyi problémák is. Tevékenységünk fontos részét képezi a szociális és beteglátogatások végrehajtása, melyek nagyon jó hatással vannak az érintett tagjaink közérzetére.

Az egyesület kijelölt tagjai, az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának személyre szóló megbízólevelei alapján, rész vesznek a Magyar Honvédség városunkban és vonzáskörzetében lakó nyugdíjasainak látogatásában.


Az egyesület rövid története
Jogelőd szervezetek
Hunyadi János Nyugdíjas Klub
1973-1989

Az egyesület jogelődjeinek története 1973. február 16-án kezdődött. Ekkor spontán kezde-ményezésre, a 301. Műszaki Mentőezred vezetésének támogatásával, zömmel az akkor még Hat-vanban működő katonai szervezettől nyugállományba vonultak, illetve a rendőrség, tűzoltóság, pénzügyőrség nyugdíjasainak bevonásával, 20 fővel megalakult a Hunyadi János Nyugdíjas Klub.

A szervezet működési feltételeit az ezred, és az akkor még a Horváth Mihály úton működő helyőrségi klub biztosította. A katonai szervezet és a klub jó alapot biztosított a működéshez, elősegítve ezzel annak tevékenységét, megalapozva a későbbi bővülés lehetőségét, ugyanakkor erős kapcsolatot is teremtett a nyugállományú tagság, és az aktív állomány között.

Az alapítással járó nehézségek és sok munka mellett, ez az időszak volt az, amikor a szerve-zet a legstabilabb háttérrel rendelkezett. A tagság állománya is viszonylag homogén volt, mivel nyugállományú testületi tagok alkották.


II. Rákóczi Ferenc Nyugállományú Honvédők Egyesülete
1989-2009


A vonatkozón törvényi háttér megszületését követően 1989-ben a Hunyadi János Nyugdíjas Klub tagsága úgy határozott, hogy jogutódlással és új név felvételével megalakítja a II. Rákóczi Ferenc Nyugállományú Honvédők Egyesületét. Az átalakult egyesületet a Heves Megyei Bíróság, 1989. december 01 dátummal, civil szervezetként nyilvántartásba vett.

Az átalakulással azt is elfogadták, hogy mint önálló társadalmi szervezet, jogilag elválasztód-nak a Magyar Honvédségtől és a többi testülettől. A bejegyzéssel szinte egy időben, megkezdő-dött az addig stabil bázist jelentő laktanya felszámolása is, és a bázist jelentő 301. Műszaki Men-tőezred jelentősen csökkentett létszámmal diszlokált Aszódra. A változások az egyesület műkö-dését jelentősen nehezítették, ugyanakkor új megoldások keresésére is sarkallták.

Az elválással, és a hatvani Helyőrségi Klub felszámolásával, megszűnt az egyesület működési feltételeinek egy része. Segítségképpen az akkori Művelődési Központ és Könyvtár befogadta a szervezetet, és biztosította annak székhelyét valamint a legfontosabb rendezvényeink megtartá-sához szükséges helyiséget. Bár azóta a könyvtár is több változáson ment keresztül, ma is az Ady Endre Városi Könyvtár az egyesület befogadó szervezete.

Az átalakult egyesület az elsők között csatlakozott egy országos szervezet megalakításának gondolatához, és alapító tagja lett az 1990-ben bejegyzett Bajtársi Egyesületek Országos Szövet-ségének. A BEOSZ-ban végzett tevékenysége alapján az országos vezetőség több alkalommal is elismerésben részesítette a szervezetet.

Az 1990-es évek végétől a Magyar Honvédségben, és a rendvédelmi szerveknél bekövetkező változások miatt sokan kerültek nyugállományba, és léptek be az egyesületbe. A tagság egy jelen-tős részét még ma is ők adják, jelentős összetartó erőt képezve.


Jelenlegi szervezet
Gáspár András Bajtársi Egyesület
2009-


Az egyesület életében 2009. 02. 13-án újabb jelentős változás következett be. Az addigi mű-ködési forma megtartása mellett, a szervezet felvette a Gáspár András Bajtársi Egyesület nevet. Az új név egyszerre több szimbólumot hordozott magában. A Hatvani Csata vezénylő parancs-nokának neve egyszerre jelentett kötődést a város felé, és fejezett ki tiszteletadást az egykor Hat-vanban működő 301. Gáspár András Műszaki Mentőezred emlékének. A „bajtársi” szó beépíté-se pedig nemcsak az országos szervezethez való kötődést és céljainak elfogadását szimbolizálta, de mutatta a tagok közötti szoros kapcsolatot is.

Az idő előre haladtával a az egyesület életében új nehézségek, kihívások jelentek meg. Megin-dult a tagság elöregedése, és egyre nehezebb volt utánpótlást találni. Ugyanakkor az új név új lehetőségeket is teremtett.

2014-től fokozottan előtérben került a szervezet tevékenységében a történelmi hagyományok ápolása, amihez jó alapot biztosított a névadó személye. Hatvan városa minden évben látványos ünnepséggel emlékezik meg a Hatvani Csatáról, ugyanakkor az annak parancsnokához köthető települések és nevét viselő szervezetek, intézmények között nem volt érdemi kapcsolat.

Elsőként a tábornok szülőhelyén, Kecskeméten működő, és a nevét viselő, szakközépiskolá-val kezdődött el a kapcsolatfelvétel. A kezdeti, szűkkörű, az elnökség néhány tagjára korlátozódó koszorúzások, 2017-re már jelentős, több települést és szervezetet érintő rendezvénnyé nőtték ki magukat.

Gáspár András tábornok a szabadságharc bukása, és börtönből való kiszabadulása után életét Bihar községben töltötte, és ennek emlékét ott nagy becsben tartják. 2015 évben az egyesület felvette a kapcsolatot a község állami és egyházi vezetőivel, és közösen emlékeztek meg a tábornok sírjánál. A kapcsolat folyamatosan erősödött, és 2017-re a megemlékezés a kecskemétihez hasonló, több résztvevős rendezvénnyé vált. A halála évfordulóin tartott megemlékezések a tiszteletadás mellett, jó alkalmat teremtett a Partium nevezetességeinek megismeréséhez.

2015. évben az egyesület elnöke és Hatvan város polgármestere áttekintette a további együttműködés lehetőségét. A megbeszélés eredményeképpen az egyesület felvette tagjai sorába a Zászlóőrség állományát. A Zászlóőrség, immár az egyesület tagozataként, 2016-ban megkapta Hatvan Város Pro Urbe Díját.

Az utóbbi években az egyesület tevékenyen vesz részt a Hatvani Csata ünnepségeinek szervezésében. Az Obsitos Együttes részvétele a bajtársi egyesületek közötti együttműködést is szimbolizálja, a Gáspár Andráshoz köthető települések, szervezetek és intézmények jelenléte pedig a történelmi hagyományok ápolásának fontosságát emeli ki.

Az egyesület jelenlegi munkája során igyekszik ötvözni a közéleti és a szabadidős, közösségteremtő tevékenységeket. Programjai hatására megállt a létszámcsökkenés, sőt jelentős bővülés következett be. Az új tagok közül sokan már nem rendelkeznek testületi kötődéssel, de magukénak érzik az egyesület programját, és aktívan vesznek részt a munkában.

Napjainkra az egyesület, egyre szélesedő bázisra támaszkodva, Hatvan város civil életének egyik meghatározó szereplője lett.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását!
Jogi közlemény

Bezárás