Adatkezelési tájékoztató

Készült/frissítve: 2018. május 25.

1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése

OKTAT60 Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye és postai címe

3000 Hatvan, Nagy Lajos király u. 9.

Cégjegyzékszáma

10-09-023720

Adószáma

11818131-2-10

E-mail címe

info@oktat60.hu

Honlapjának címe

oktat60.hu

Tárhelyszolgáltató neve

EZIT Kft.

Tárhelyszolgáltató elérhetőségei

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

Tárhelyszolgáltató telefonszáma

+36 (1) 700 40 30

Tárhelyszolgáltató e-mail címe

info@ezit.hu

2. Bevezetés

2.1

Az OKTAT60 Korlátolt Felelősségű Társaság és a fent felsorolt valamennyi társaság (továbbiakban: OKTAT60, szolgáltató vagy adatkezelő) számára kiemelt fontosságú cél az OKTAT60 látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók, ügyfelek információs önrendelkezési jogának biztosítása.

2.2

Az OKTAT60 elkötelezi magát a látogatók, ügyfelek személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. Az OKTAT60 a látogatók és az ügyfelei személyes adatait bizalmasan, eredményes üzleti tevékenységének céljából kezeli, az ezzel összefüggő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében használja. a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. Az OKTAT60 csak olyan személyes adatokat kezel, amelyek az említett cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek. Az OKTAT60 az adatkezelés során biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét.

2.3

Egyúttal gondoskodik az adatok biztonságáról,- különösen a tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy minden olyan biztonsági intézkedést, amely a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

2.4

Az OKTAT60 egyúttal kialakítja azokat a belső eljárásokat, és megalkotja azokat a belső szabályozókat, amelyeket a felügyeleti szervek, valamint a vonatkozó jogszabályok és egyéb ágazati ajánlások megfogalmaznak.

2.5

Az OKTAT60 a tevékenységét a honlapon keresztül, annak igénybevételével nyújtja. A szolgáltatások nyújtásához pedig az ügyfelek és egyéb érintettek által megadott személyes adatokat kezelése.

2.6

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit, a közzétett adatok felhasználóit a honlapon keresztül.

2.7

Jelen Tájékoztatóban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, melyek során látogatóinktól, ügyfeleinktől személyes adatokat kérünk.

2.8

Nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

2.9

Látogatóink, ügyfeleink kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

2.10

Az OKTAT60 vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti az OKTAT60 látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék a www.oktat60.hu portál egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot.

2.11

Az OKTAT60 ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Tájékoztató, mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

A Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

Látogatóink, ügyfeleink kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Az OKTAT60 vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti a www.oktat60.hu látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az www.oktat60.hu portál egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot.

Az OKTAT60 ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Tájékoztató, mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

3. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezések

3.1 Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

3.2 Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

3.3 Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.4 Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése

 • személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor vagy
 • személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket

3.5 Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

3.6 Adatmegjelölés

Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

3.7 Adatkezelés korlátozása

A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

3.8 Adatmegsemmisítés

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

3.9 Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

3.10 Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

3.11 Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3.12 Álnevesítés

A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

3.13 Anonimizálás

Olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítási lehetőségének végleges kizárását.

3.14 Biometrikus adat

Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

3.15 Cookie (sütik)

A felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával.

Sütinyilatkozatát itt találja

3.16 Címzett

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

3.17 Direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) tevékenység

Azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében.

3.18 Egészségügyi adat

Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

3.19 Érintett/vásárló/fogyasztó

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

3.20 Genetikai adat

Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

3.21 Harmadik személy

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

3.22 Harmadik ország

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3.23 Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

3.24 Nyilvánosságra hozatal

Az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.25 IP cím

Valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.

3.26 Különleges adat

 • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat
 • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat

3.27 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

NAIH, akinek a jogállását és feladatait az Info tv. 38.§-a határozza meg (a továbbiakban: Hatóság).

3.28 Nyilvántartási rendszer

A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

3.29 Profilalkotás

Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

3.30 Személyes adat

Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

3.31 Természetes személyazonosító adatok

Az érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje.

3.32 Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3.33 Tilalmi lista

Azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.

3.34 Üzletszerzési lista

A reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

3.35 Vállalkozás

Gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

4. Az adatkezelés szabályai

4.1

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

4.2

A Rendelet kimondja, hogy személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen kell végezni, az érintett számára átláthatóan, nyomon követhetően. Az OKTAT60 ezért a személyes adatkezelései tekintetében csak a jogszerűen alátámasztott, egyértelműen megfogalmazott célok teljesítéséhez kéri az érintettek személyes adatait, és jelen tájékoztatóval is törekszik arra, hogy világosan tájékoztassa a felhasználóit. (Jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elve.)

4.3

A személyes adatok gyűjtése csak előre megfogalmazott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és az adtakezelés célja szempontjából megfelelőek, pontosak és relevánsak legyenek, és csak annyi adatot kezeljen, ami a cél eléréséhez szükséges. A megadandó személyes adatok csak az ott megfogalmazott célok, - a részvétel és költségtérítés- érdekében történnek felhasználásra. (Célhoz kötött adatkezelés elve).

4.4

A személyes adatoknak az adatkezelési célokhoz igazodva szükséges mértékűnek kell lennie, azaz az OKTAT60 annyi személyes adatot kezel amennyi a tevékenységéhez elengedhetetlenül szükséges. Az OKTAT60 igyekszik a valóban a cél eléréséhez szükséges személyes adatok bekérésére, és ezeket a beépített adatvédelem elvének megfelelően évente felülvizsgál. (Adattakarékosság)

4.5

Az OKTAT60 a személyes adatokat pontosan és naprakészen kezeli, és feltétlenül törekszik a pontatlan adatok helyesbítésére és törlésére. Az OKTAT60 minden csatornán keresztül igyekszik felhívni az érintettek figyelmét arra, hogy adatai változása esetén kérje annak kijavítását vagy helyesbítését, ezt egyébként az általános szerződési feltételekbe is beépítette. ( Pontos adatkezelés elve)

4.6

Az OKTAT60 az adatok tárolása során törekszik a megfelelő ideig történő adatok megőrzéséről, mert a naprakész és pontos adatok elősegítik a tevékenységének gyakorlását valamint a jogszabályoknak megfelelést is. Az OKTAT60 a személyes adatok megőrzése során kiemelt figyelmet fordít a megőrzési idők megfelelő megállapítására, és szükség esetén azok felülvizsgálatára, és törekszik a cél nélküli adatok törléséről. (Korlátozott adatkezelés elve)

4.7

A személyes adatok kezelését oly módon végzi, amellyel képes biztosítani az adatok megfelelő biztonságát. Az OKTAT60 Informatikai részlege folyamatosan figyelemmel kíséri az adatbiztonsági megfelelést, folyamatos monitoring rendszerrel. (Integritás és bizalmas adatkezelés elve)

4.8

Az OKTAT60 pedig törekszik az adatkezelési követelményeknek megfelelés bemutatására. (Például: Adatkezelési tájékoztató, érdekmérlegelési teszt, Adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat, időszakos munkavállalói oktatások megvalósításával)

4.9

Kötelező adatkezelés esetén (például pénzmosás megelőzése érdekében történő azonosítás) a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

5. A személyes adatok tárolása, az adatkezelés biztonsága

5.1

Amikor látogatóink a www.oktat60.hu oldalain tartózkodnak, használhatják az oldalt úgy is, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk.

5.2

Vannak azonban olyan esetek, amikor a www.oktat60.hu által kínált szolgáltatás teljeskörű igénybevételéhez szükségessé válik a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása, illetve elküldése.

5.3

Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét - ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím.

5.4

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatók kapcsolatba, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

5.5

Harmadik fél által - a szükséges hozzájárulás alapján - biztosított személyes adatokon azokat a személyes azonosításra alkalmas adatokat, információkat értjük, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő személyre, azaz a látogatóra vonatkoznak, de azokat a szolgáltató a jogszabályi előírások megtartásával harmadik fél közreműködése során gyűjti és biztosítja.

5.6

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat.

5.7

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

5.8

Az OKTAT60 semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Jelen Tájékoztató a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem az OKTAT60 rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra Jelen tájékoztató hatálya nem terjed ki.

5.9

A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.

5.10

A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat megfelelő jogcím hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az OKTAT60- törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

5.11

Amennyiben látogatóink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

5.12

Amint a személyes adatok az OKTAT60 informatikai infrastruktúráján belülre kerültek, az adatok megőrzésével és védelmével kapcsolatos teendőket az OKTAT60 Adatbiztonsági és Adatvédelmi Szabályzatában lefektetett elvek, eljárások és biztonsági kontrollok írják elő, melyek betartásáért az OKTAT60 minden dolgozója, munkatársa felelős. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

5.13

Amennyiben látogatóinknak bármilyen kérdése merülne fel a biztonsági előírásokkal kapcsolatban, kérjük, küldjön egy e-mail üzenetet a vállalat Adatvédelmi kapcsolattartójának az alábbi címen: info@oktat60.hu

6. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az OKTAT60 szolgáltatása nyújtásával kapcsolatos tevékenységének adatkezelései alapvetően az érintett előzetes, tájékozott és önkéntes hozzájárulásán, illetve szerződéskötésen vagy az adatkezelő jogos érdekén alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az OKTAT60 olyan harmadik személyek adatait is kezeli, akiknek közvetlen hozzájárulása csak az OKTAT60 ügyfelei részére állnak rendelkezésre (pl. haláleseti kedvezményezett, hozzátartozók, stb.), így ez esetben az adatközlő kötelessége és felelőssége az ilyen harmadik félnek minősülő érintett előzetes, tájékozott és önkéntes hozzájárulásának beszerzése.

6.1 Honlap (www.oktat60.hu) látogatói adatok

Cél

A honlap látogatása során az OKTAT60 Kft. honlapján a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Jogalap

Az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Érintettek köre

Honlapon böngésző felhasználók

Adatok leírása

Azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a korábban a meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, felhasznált üzemrendszer, a felhasználó számítógépének IP címe az utolsó szakasz kivételével.

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének időtartama

A felhasználó számítógépe IP címének részlete a látogatás befejezésekor törlésre kerül. Ezeknek az adatoknak a személyes adatra vonatkozó tárolása nem történik meg, nem adjuk hozzá ezeket az adatokat más adatforrásokhoz. A mindenkori látogatás befejezése után az Ön IP-címe azonnal törlődik a weboldalról.

Az adatkezelő neve és címe

OKTAT60 Kft.
3000 Hatvan, Nagy Lajos király u. 9. / 3001 Hatvan, Pf. 124.

Az adatfeldolgozó neve és címe

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

A tényleges adatkezelés helye

Az OKTAT60 székhelyén

A tényleges adatfeldolgozás helye

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

elektronikus

6.2 Nyereményjáték a Facebookon

Cél

Az OKTAT60 Kft. által a facebook.com/oktat60 címen elérhető szolgáltató által üzemeltetett közösségi oldalon szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése.

Jogalap

Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

Érintettek köre

Facebook nyereményjáték résztvevői

Adatok leírása

Azonosítószám, név, profilkép, e-mail cím, nyilvános profil adatok.

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének időtartama

A rögzített adatok a nyeremények sikeres átadását követően törlésre kerülnek.
A nyereményekkel kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.
Nyilvánosságra hozatal 1: Nyertesek neve és lakóhelye települése a www.oktat60.hu oldalon a játék lezárultát követő 2 évig. Nyilvánosságra hozatal 2: A nyertes neve és nyereményének tárgya a fenti Facebook oldalon.

Az adatkezelő neve és címe

OKTAT60 Kft.
3000 Hatvan, Nagy Lajos király u. 9. / 3001 Hatvan, Pf. 124.

Az adatfeldolgozó neve és címe

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

A tényleges adatkezelés helye

Az OKTAT60 székhelyén

A tényleges adatfeldolgozás helye

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

elektronikus

6.3 Hírlevél adatbázis építése

Cél

Gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.

Jogalap

Az érintett önkéntes hozzájárulása, , GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

Érintettek köre

Hírlevelet kérő érintettek

Adatok leírása

Azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, lakcím, szállítási cím, név, és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének időtartama

A felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb, a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónapig. A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: e-mail útján az info@oktat60.hu címen, továbbá postai úton a 3001 Hatvan, Pf. 124 címen.

Az adatkezelő neve és címe

OKTAT60 Kft.
3000 Hatvan, Nagy Lajos király u. 9. / 3001 Hatvan, Pf. 124.

Az adatfeldolgozó neve és címe

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

A tényleges adatkezelés helye

Az OKTAT60 székhelyén

A tényleges adatfeldolgozás helye

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

elektronikus

6.4 Elektronikus levelezés, levelezés

Cél

Tanfolyam iránti érdeklődés, információkérés, kapcsolattartás.

Jogalap

Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja.

Érintettek köre

Érdeklődő érintettek

Adatok leírása

Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, dátum, egyéb elérhetőségek.

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének időtartama

Az utolsó érdeklődő levéltől számított 2 év.

Az adatkezelő neve és címe

OKTAT60 Kft.
3000 Hatvan, Nagy Lajos király u. 9. / 3001 Hatvan, Pf. 124.

Az adatfeldolgozó neve és címe

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

A tényleges adatkezelés helye

Az OKTAT60 székhelyén

A tényleges adatfeldolgozás helye

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

elektronikus

6.5 Telefonbeszélgetések

Cél

A tanfolyamon részt vevő és adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság.

Jogalap

Az érintett önkéntes hozzájárulása. GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja.

Érintettek köre

Érdeklődő érintettek

Adatok leírása

Ügyfél azonosítószám, neve, az ügyfél és az ügyintéző közötti beszélgetés átirata, a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok (név, lakcím, telefonszám), a hívás dátuma, időpontja.

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének időtartama

1 év.

Az adatkezelő neve és címe

OKTAT60 Kft.
3000 Hatvan, Nagy Lajos király u. 9. / 3001 Hatvan, Pf. 124.

Az adatfeldolgozó neve és címe

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

A tényleges adatkezelés helye

Az OKTAT60 székhelyén

A tényleges adatfeldolgozás helye

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

elektronikus

6.6 Állások adatbázisba való jelentkezés

Cél

A meghirdetett betöltendő állásra jelentkezés, kiválasztásban való részvétel, adatok adatbázisban való tárolása.

Jogalap

Az érintett önkéntes hozzájárulása. GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja.

Érintettek köre

Álláskereső érintettek

Adatok leírása

Név, lakcím, elérhetőségek, címek, otthoni, mobil-, munkahelyi telefonszám, e-mail cím, fax szám, weboldal elérhetősége, pl.: facebook-on, egyéb közösségi portálon nyilvánossá tett adatai, önéletrajz, motivációs levél, kísérő levél és ezekben megadott személyes adatok.

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének időtartama

Beküldéstől számított 1 év.

Az adatkezelő neve és címe

OKTAT60 Kft.
3000 Hatvan, Nagy Lajos király u. 9. / 3001 Hatvan, Pf. 124.

Az adatfeldolgozó neve és címe

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

A tényleges adatkezelés helye

Az OKTAT60 székhelyén

A tényleges adatfeldolgozás helye

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

elektronikus

6.7 Piackutatás-adatbázisok építése

Cél

Az OKTAT60 Kft-nél a tanfolyamon részt vettek adatbázis építése, karbantartása, abban lévő tagok nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, akciós ajánlatok és más küldemények kezelése, tájékoztatás aktuális akciókról, ajánlatokról, direkt marketing üzenetekről, személyre szabott ajánlatok kezelése.

Jogalap

Az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja. az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

Érintettek köre

Érintettek

Adatok leírása

Vevőszám, név, cím, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, hírlevél engedélyezése, a megrendelt termékek, fizetés módja, összegei.

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének időtartama

Direkt marketing, hírlevél megkeresés esetén a hozzájárulás visszavonásig.
Profil adatoktekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év.
A vásárlások adatai tekintetében 8 év.

Az adatkezelő neve és címe

OKTAT60 Kft.
3000 Hatvan, Nagy Lajos király u. 9. / 3001 Hatvan, Pf. 124.

Az adatfeldolgozó neve és címe

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

A tényleges adatkezelés helye

Az OKTAT60 székhelyén

A tényleges adatfeldolgozás helye

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

elektronikus

6.8 Tanfolyamon részt vevők adatbázisa

Cél

Saját adatbázis építése, a volt és jelenlegi részt vevők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése.

Jogalap

Szerződés, GDPR 6. cikk (1) bekezdés, b) pont

Érintettek köre

Tanfolyamon résztvevő érintettek

Adatok leírása

Név, születési név, neme, születési hely, idő (amennyiben fiatalkorú törvényes képviselőjének adatai – Név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, személyazonosító igazolvány száma, lakhely, tartózkodási hely, mobil, vezetékes telefon, e-mail), anyja leánykori neve, állampolgárság, nem magyar állampolgár esetén (tartózkodás jogcíme, jogosító okmány megnevezése, száma), személyazonosító igazolvány száma, TAJ szám, munkajogi státusza, lakhelye, tartózkodási helye, mobil, vezetékes telefon, e-mail, iskolai végzettség, szakmai végzettség, nyelvi ismeretek, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlás és fizetés dokumentálása.

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének időtartama

Visszavonásig

Az adatkezelő neve és címe

OKTAT60 Kft.
3000 Hatvan, Nagy Lajos király u. 9. / 3001 Hatvan, Pf. 124.

Az adatfeldolgozó neve és címe

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

A tényleges adatkezelés helye

Az OKTAT60 székhelyén

A tényleges adatfeldolgozás helye

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

elektronikus

6.9 Elektronikus megfigyelőrendszer

Cél

Az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az OKTAT60 Kft. területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.

Jogalap

GDPR 6. cikk (1) bek F) pontja, az adatkezelő jogos érdeke,, az SzVMt. 30. §-a alapján.

Érintettek köre

Belépő érintettek

Adatok leírása

A területre belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai.

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének időtartama

Felhasználás hiányában 3 munkanap.

Az adatkezelő neve és címe

OKTAT60 Kft.
3000 Hatvan, Nagy Lajos király u. 9. / 3001 Hatvan, Pf. 124.

Az adatfeldolgozó neve és címe

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

A tényleges adatkezelés helye

Az OKTAT60 székhelyén

A tényleges adatfeldolgozás helye

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

elektronikus

6.10 Minőségi kifogások, panaszok kezelése

Cél

Az OKTAT60 Kft. szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Jogalap

Az érintett hozzájárulása. GDPR 6. cikk, (1) bek. a) pontja, és C) pontja –jogi kötelezettség teljesítése.

Érintettek köre

Panaszos érintettek

Adatok leírása

Név, cím, telefonszám, e-mail cím, számlaszám, kifogás leírása, a kifogással érintett termék neve, a panasz részletes leírása, bemutatott iratok a kérés leírása, fénykép kezelése.

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének időtartama

A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányai a Fogyasztóvédelmi tv. 17/A. § (7) bek-e alapján 5 év.

Az adatkezelő neve és címe

OKTAT60 Kft.
3000 Hatvan, Nagy Lajos király u. 9. / 3001 Hatvan, Pf. 124.

Az adatfeldolgozó neve és címe

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

A tényleges adatkezelés helye

Az OKTAT60 székhelyén

A tényleges adatfeldolgozás helye

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

elektronikus

6.11 Oktató adatbázis működtetése

Cél

Szerződés GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja

Jogalap

Az érintett hozzájárulása. GDPR 6. cikk, (1) bek. a) pontja, és C) pontja –jogi kötelezettség teljesítése.

Érintettek köre

Panaszos érintettek

Adatok leírása

Név, cím, telefonszám, e-mail cím, számlaszám, kifogás leírása, a kifogással érintett termék neve, a panasz részletes leírása, bemutatott iratok a kérés leírása, fénykép kezelése.

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének időtartama

Visszavonásig

Az adatkezelő neve és címe

OKTAT60 Kft.
3000 Hatvan, Nagy Lajos király u. 9. / 3001 Hatvan, Pf. 124.

Az adatfeldolgozó neve és címe

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

A tényleges adatkezelés helye

Az OKTAT60 székhelyén

A tényleges adatfeldolgozás helye

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

elektronikus

6.12 Érdeklődés tanfolyamaink iránt

Cél

Az OKTAT60 Kft. tanfolyamai iránt érdeklődő személyek adatai

Jogalap

Az érintett hozzájárulása.

Érintettek köre

Érdeklődő érintettek

Adatok leírása

Név, telefonszám, e-mail cím, életkor

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének időtartama

Visszavonásig

Az adatkezelő neve és címe

OKTAT60 Kft.
3000 Hatvan, Nagy Lajos király u. 9. / 3001 Hatvan, Pf. 124.

Az adatfeldolgozó neve és címe

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

A tényleges adatkezelés helye

Az OKTAT60 székhelyén

A tényleges adatfeldolgozás helye

EZIT Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

elektronikus

6.13 Az adatai megosztásának módja, más felelős szervezetek felé

Megoszthatjuk személyes adatait harmadik felekkel is. Előfordulhat, hogy a harmadik fél, amellyel megosztjuk az Ön személyes adatait, meghatározhatja az Ön személyes adatai kezelésének céljait és módját, és ezáltal jogilag felelős lesz azért, hogy az adatkezelés az adatvédelmi alapelvek, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett történjen.

Az Ön személyes adatait például a következő harmadik felekkel oszthatjuk meg:

Az Ön adatait a nevünkben feldolgozó adatfeldolgozókkal Bűnüldöző szervekkel, amennyiben kötelesek vagyunk a bűnüldözési célú együttműködésre A megbízóval, akinek adatait csak az Ön kifejezett hozzájárulása alapján küldjük meg az állást hirdetőnek

7. Adatkezeléssel kapcsolatos egyéb tények

7.1

Az adatok megismerésére az OKTAT60 és az esetleges további adatkezelők, adatfeldolgozók munkavállalói a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az OKTAT60 megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

7.2

Ahogy a harmadik felekkel kapcsolatos adatvédelmi elveknél már említettük, személyes adatait kizárólag jogszerű célokból, ezen célok megvalósításához szükséges ideig kezeljük. Ha a továbbiakban már nincs szükségünk a személyes adataira, azokat biztonságos módon megsemmisítjük.

A szolgáltatásain teljesítéséhez azonban számunkra naprakész adatokkal kell rendelkeznünk, így a fentiekben jelölt megőrzési idő lejárta után a tárolt adatokat tisztítjuk, naprakésszé tesszük, az inaktív adatokat töröljük. Az adatok törlését az üzemeltető végzi, és erről az elszámoltathatóság jegyében jegyzőkönyvet állít ki.A törlési jegyzőkönyveket 10 évig őrizzük.

8. Az Ön jogai

Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelem adta érintetti jogaival. Ennek érdekében az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsoroljuk, hogy milyen adatvédelmi jogokkal élhet a ránk bízott adataival kapcsolatban.

8.1 A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.

8.2 Az adatokhoz való hozzáférés joga

Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait.

8.3 A tájékoztatás során a következő információkat adjuk

 • mi az adatkezelés célja
 • milyen személyes adatok érintettek
 • kik a továbbított adatok címzettjei
 • mennyi a tárolási időtartam
 • kérheti az adatok helyesbítését, törlését, korlátozását és tiltakozhat az adatkezelés ellen
 • felügyeleti hatósághoz (www.naih.hu) panasszal fordulhat
 • ha 3. személytől szereztük az adatokat, joga van minden ezzel kapcsolatos információra

8.4 A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a OKTAT60 indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.

8.5 A törléshez való jog

Ön kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük bizonyos általunk tárolt személyes adatait, amennyiben:

 • A továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra
 • Ön visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását
 • Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • Aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogalapja tekintetében

8.6 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai általunk történő kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását.

A korlátozást akkor is kérheti, ha nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira, de Ön, mint érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ön abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját. A korlátozás ideje alatt adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A korlátozás feloldásáról a előzetesen tájékoztatja majd.

9. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni

9.1 Adatvédelemmel kapcsolatban érdeklődés

Amennyiben adatvédelemmel kapcsolatban érdeklődik, kérem írjon az info@oktat60.hu e-mail címre.

9.2 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím

1530 Budapest, Pf. 5

Telefon

+36 (1) 391 1400

Fax

+36 (1) 391 1410

E-mail

ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap

http://www.naih.hu

9.3 Bírósági jogérvényesítés

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

9.4 Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért, és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Mellékletek

A Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2003. évi C. törvény (Ekht.) - az elektronikus hírközlésről
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram